§1 Formål


Falck camping Clubs formål er at give ansatte, som er medlem af Falcks Personaleforening i Danmark, mulighed for at dyrke campinglivet sammen med ligesindede kollegaer. Ved campingliv forstås medlemmer der camperer i telt, campingvogn, autocamper, campinghytter og i det hele taget friluftsliv. Formålet er også på sigt at få kontakt til Falck ansatte i andre lande.

 

Derudover vil foreningen tilstræbe et samarbejde på tværs af fraktionerne i Falck Personaleforening.

 

Falcks Camping Clubs bestyrelse administrerer og fordeler, de af velfærdsudvalgets stillede økonomiske midler til arrangementer

 – i form af fællesarrangementer, foredrag og ture m.v.

 

Falck personaleforenings overordnede regler er til enhver tid gældende i tvivlsspørgsmål.


§2 Bestyrelsen


Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 og med 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, med formand, næstformand og kasserer.


Valg til bestyrelsen sker hvert år i april måned på foreningens ordinære generalforsamling.


Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis en begæring herom fremføres.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling med henholdsvis 3 på lige år og 2 på ulige år.§3 Generalforsamling


Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i april måned.


Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger forud, ved udsendelse af mail til medlemmerne, medlemmer der ikke har mail vil modtage indkaldelsen med post.


Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Valg.

1) Valg til bestyrelsen – 3 i ulige år

2) Valg af bestyrelsen – 2 i lige år

3) Valg af 2 suppleanter til bestyrelse – 1 årlige valg

4) Valg af 1 revisorer for 2 år

5) Valg af 1 revisorer for 1 år

6) Valg af 1 revisor suppleant 1 årlige valg

6. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen


På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og kassereren fremlægger det af revisionen påtegnede og af bestyrelsen underskrevne regnskab


Formanden kan, eller et flertal af bestyrelsen kan forlange et ekstraordinært medlemsmøde afholdt og indkald til dette, 

med angivelse af dagsorden


Hvis 2/3 af medlemmerne fremsætter krav om ekstraordinært medlemsmøde, skal de indsende dagsorden, og bestyrelsen skal senest 

en måned efter, fastlægge en dato.


Ekstraordinært medlemsmøde kan kun afholdes med det eller de sager, der er den egentlig årsag til indkaldelsen.


Er 2/3 af medlemmerne ikke mødt op kan mødet ikke afholdes og skal på den baggrund afvises af dirigenten.


§4 Regnskab


Falck Camping Clubs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af foreningens revisor, som vælges på den ordinære generalforsamling.


Det første år finder vi en uvildig evt. betaler vi os fra det.

Kassereren er ansvarlig overfor bestyrelsen og bestyre regnskab med de indtægter og udgifter der er.


Regnskabet er revideret op til en generalforsamling og i underskrevet stand.

På generalforsamlingen har de fremmødte krav på et årsregnskab.


§5 Ledelse


Formanden og bestyrelsen tegner foreningen udad til, og er dem der sikre foreningens vedtægter overholdt.


Formanden er berettiget til på foreningens og bestyrelsens vegne, at handle ved sager, der er af hastende karakter.


Formanden skal umiddelbart herefter orientere bestyrelsen om handlingen, der sikre, at der på det kommende bestyrelsesmøde 

uddyber handlingen yderligt.


Der afholdes 2 bestyrelsesmøder om året, ud over det i forbindelse med den årlige generalforsamling.


 §6 Vedtægtsændring


Ændringer i vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen. Almindeligt stemmeflertal er afgørende.


Skriftlig afstemning på generalforsamlingen kan finde sted, hvis en begæring derom fremføres.


§7 Opløsning


Beslutning om Falck Camping Clubs opløsning kan kun træffes på Personaleforeningens generalforsamling.


Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.


Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om foreningens likvidation og anvendelse af den evt. formue der kan gå til velfærdsudvalget.


Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling torsdag den, 29. april 2010 i Kollund. 


Tilpasset i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 09. april 2011 i Nyk. M.